Bảng mô tả đặc điểm điểm số/điểm chữ theo qui định hệ thống thang điểm của Đại học Troy như sau:

Điểm Mô tả Tín chỉ Điểm số qui đổi
A Xuất sắc Tích lũy 4
B Tốt Tích lũy 3
C Trung bình Tích lũy 2
D Kém Tích lũy 1
F Rớt Không tích lũy 0
FA Rớt do nghỉ học thường xuyên Không tích lũy 0
DR Hủy môn Không tích lũy 0