LỊCH ĐÀO TẠO HỌC KỲ THU 2018 

Mô tả Ngày tháng năm
Lịch đào tạo
Hạn chót đăng ký môn học 20/08/2018
Ngày nhập học

–         Đối với sinh viên từ khóa 10-24

–         Đối với sinh viên khóa 25

17/09/2018

01/10/2018

Thời gian đăng ký môn học mã Troy trên TWE (1) 01/10/2018 – 05/10/2018
Tuần lễ kiểm tra giữa kỳ 05/11/2018 – 10/11/2018
Hạn chót hủy môn và nhận điểm “DR” đối với môn STU 03/12/2018 – 08/12/2018
Tuần lễ kiểm tra cuối kỳ 31/12/2018 – 05/01/2019
Ngày kết thúc học kỳ 05/01/2019
Hạn chót đăng ký ITG Form:

–         Học kỳ Thu 2018

–         Học kỳ Xuân 2019

–         Học kỳ Hè 2019

25/08/2018

25/01/2019

05/04/2019

Lịch đóng học phí
Hạn chót thanh toán học phí (2)

–         Đối với sinh viên từ khóa 10-24

–         Đối với sinh viên khóa 25

17/09/2018

01/10/2018

Hạn chót hủy môn STU và hoàn trả 100% học phí (3)

–         Đối với sinh viên từ khóa 10-24

–         Đối với sinh viên khóa 25

 

22/09/2018

06/10/2018

Hạn chót hủy môn Troy không phạt học phí (4)  

05/10/2018

Ghi chú:

  • (1) Nếu sinh viên không đóng học phí cho các môn học đã đăng ký kể cả các môn đăng ký trên TWE, các môn học này sẽ bị hủy.
  • (2) Sau ngày 17/09/2018, sinh viên từ khóa 10-24 sẽ không có tên trong danh sách lớp học nếu không đóng học phí. Sau ngày 01/10/2018, sinh viên khóa 25 sẽ không có tên trong danh sách lớp học nếu không đóng học phí.
  • (3) Sau ngày 22/09/2018, sinh viên từ khóa 10-24 hủy môn STU sẽ không được hoàn trả học phí. Sau ngày 06/10/2018, sinh viên khóa 25 hủy môn STU sẽ không được hoàn trả học phí.
  • (4) Sinh viên đọc kỹ đề cương môn học mã Troy để biết hạn chót hủy môn học không nhận điểm “FA”