LỊCH ĐÀO TẠO HỌC KỲ XUÂN 2019

Mô tả Ngày tháng năm
Lịch đào tạo
Hạn chót đăng ký môn học 11/02/2019
Ngày nhập học

–         Đối với sinh viên từ khóa 10-25

–         Đối với sinh viên khóa 26

11/03/2019

18/03/2019

Thời gian đăng ký môn học mã Troy trên TWE (1) 18/03/2019 – 22/03/2019
Tuần lễ kiểm tra giữa kỳ 22/04/2019 – 27/04/2019
Hạn chót hủy môn và nhận điểm “DR” đối với môn STU 13/05/2019 – 18/05/2019
Tuần lễ kiểm tra cuối kỳ 17/06/2019 – 22/06/2019
Ngày kết thúc học kỳ 01/07/2019
Hạn chót đăng ký ITG Form:

–         Học kỳ Xuân 2019

–         Học kỳ Hè 2019

 

25/01/2019

05/04/2019

Lịch đóng học phí
Hạn chót thanh toán học phí (2)

–         Đối với sinh viên từ khóa 10-25

–         Đối với sinh viên khóa 26

 

04/03/2019

18/03/2019

Hạn chót hủy môn STU và hoàn trả 100% học phí (3)

–         Đối với sinh viên từ khóa 10-25

–         Đối với sinh viên khóa 26

 

09/03/2019

23/03/2019

Hạn chót hủy môn Troy không phạt học phí (4)  

22/03/2019

Ghi chú:

  • (1) Nếu sinh viên không đóng học phí cho các môn học đã đăng ký kể cả các môn đăng ký trên TWE, các môn học này sẽ bị hủy.
  • (2) Sau ngày 04/03/2019, sinh viên từ khóa 10-25 sẽ không có tên trong danh sách lớp học nếu không đóng học phí. Sau ngày 18/03/2019, sinh viên khóa 26 sẽ không có tên trong danh sách lớp học nếu không đóng học phí.
  • (3) Sau ngày 09/03/2019, sinh viên từ khóa 10-25 hủy môn STU sẽ không được hoàn trả học phí. Sau ngày 23/03/2019, sinh viên khóa 26 hủy môn STU sẽ không được hoàn trả học phí.
  • (4) Sinh viên đọc kỹ đề cương môn học mã Troy để biết hạn chót hủy môn học không nhận điểm “FA”