Quyết định cấp học bổng cho sinh viên giỏi năm học 2018-2019

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN

Số: 240/QĐ-DSG-ITPC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 8 năm 2018  

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Cấp học bổng cho sinh viên giỏi năm học 2018-2019

———————–

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN

Căn cứ Quyết định số 57/2004/QĐ-TTg, ngày 06/4/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trường Đại học DL Kỹ nghệ TP. Hồ Chí Minh;

Căn cứ Quyết định số 52/2005/QĐ-TTg, ngày 16/3/2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc đổi tên Trường Đại học DL Kỹ nghệ TP. Hồ Chí Minh thành Trường Đại học DL Công nghệ Sài Gòn;

Căn cứ Quyết định số 4488/QĐ-BGDĐT, ngày 19/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc công nhận Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn;

Căn cứ Tờ trình số 82/TT-DSG-ITPC, ngày 27/8/2018 về việc học bổng cho sinh viên giỏi năm học 2018-2019;

QUYẾT ĐỊNH

  • Nay cấp học bổng cho sinh viên giỏi năm học 2017-2018 nhận học bổng cho tối đa 30 tín chỉ/ năm học 2018-2019, như sau:
STT Họ Tên MSSV Giới tính Ngành Học bổng Ghi chú
1 Lê Quốc Nhã 1519374 Nam BA 50% (HK:Thu 2018 và Xuân 2019) – GPA (2017-2018): 3.92

– IELTS 6.5

  • Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
  • Sinh viên có tên ở Điều 1, Trung tâm Đào tạo Quốc tế và các phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

HIỆU TRƯỞNG

Đã ký

PGS. TS. Cao Hào Thi

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.