Thông báo chuyển tiếp sang Đại học Troy (Hoa Kỳ) – Học kỳ Xuân 2019

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO QUỐC TẾ

Số: 13/TB-DSG-ITPC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 8 năm 2018 

 NOTICE FOR TRANSFER TO TROY (U.S.) – SPRING 2019

THÔNG BÁO CHUYỂN TIẾP SANG ĐẠI HỌC TROY (HOA KỲ) – HK XUÂN 2019

The ITPC would like to inform you the below details for internal transfer to Troy University, the U.S. in Spring 2019:

Trung tâm Đào tạo Quốc tế thông báo thông tin chi tiết về điều kiện và thủ tục hồ sơ chuyển tiếp sang ĐH Troy vào học kỳ Xuân 2019, như sau:

Deadline for application submission: from 28 August 2018 to 22 September 2018

Thời hạn nộp hồ sơ chuyển tiếp: từ ngày 28/8/2018 đến ngày 22/9/2018

Conditions for internal transfer

Điều kiện chuyển tiếp

 1. Students must study regular courses of the Troy program at STU for a minimun of 01 year.

Sinh viên đã tham gia học các môn chương trình ĐH Troy tại STU tối thiểu 01 năm.

 1. The total earned credits should be equal to or less than 90 credits

Tổng số tín chỉ tích lũy cho các môn học không vượt quá 90 tín chỉ.

 1. Accumulated GPA is equal to or above 2.0. Students must be in good academic standing, must be unconditional and cannot be suspended or on probation.

Điểm trung bình tích lũy cho các môn học (GPA) từ 2.0 trở lên, học lực trung bình – khá trở lên và sinh viên không nằm trong tình trạng bị đình chỉ chương trình học.

 1. Finance proof from the bank is at least 18,000 USD

Chứng minh tài chính ngân hàng với yêu cầu tối thiểu là 18.000 USD

Required Documents

Hồ sơ yêu cầu

 1. Change of Home Location Form as attached (from troy.edu).

Hoàn thành mẫu đơn “Change of Home Location Form”

http://www.troy.edu/records/assets/documents/Change-of-Home-Location.pdf

 • TROY STUDENT ID NUMBER:
 • CURRENT HOME LOCATION IS STU and CODE IS ISIU
 • CHANGING TO: HOME LOCATION IS TROY and CODE IS T01.
 • ACADEMIC PROGRAM IS: Enter your degree program
 • REASON FOR PROPOSED CHANGE is generally “TO COMPLETE DEGREE IN U.S.”
 • THE ONSITE COORDINATOR (TROY LIAISON) MUST APPROVE THE CHANGE BY SIGNING UNDER THE CURRENT LOCATION.
 1. A bank statement (within 3 months) in English showing $18,000 available for study.

Giấy chứng minh tài chính ngân hàng “Bank Statement” (trong vòng 03 tháng gần đây) bằng tiếng Anh tương đương 18.000 USD.

 1. If the bank statement is not in the student’s name, a sponsor letter will be required.

Thư bảo lãnh nếu giấy chứng minh tài chính đứng tên không phải là tên sinh viên.

 1. A copy of the photo page of the student’s passport.

01 bản photo thông tin Hộ chiếu còn hiệu lực trong thời gian du học.

Please submit your transfer documents to Ms. Thao Nguyen, Room A306, phone number: 0977662251 or Ms. My Ngan, Room A307, phone number: 028.38505520 – 430 before the deadline.

Vui lòng gửi hồ sơ chuyển tiếp cho Cô Thảo Nguyên, Phòng A306, số điện thoại: 0977662251 hoặc Cô Mỹ Ngân, Phòng A307, số điện thoại: 028.38505520 – 430 trong thời hạn thông báo trên.

Sincerely,

Trân trọng./.

GIÁM ĐỐC

Đã ký

TS. PHAN CÔNG CHÍNH

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.