LỊCH ĐÀO TẠO HỌC KỲ THU 2017
THỜI GIAN HỌC KỲ: 25/09/2017 –26/01/2018 (16 TUẦN)

Mô Tả Ngày
Hạn chót đăng ký môn học 10/08/2017
Hạn chót thanh toán học phí (1)
– Đối với sinh viên từ khóa 10-22
– Đối với sinh viên khóa 23
25/09/2017
09/10/2017
Ngày nhập học
– Đối với sinh viên từ khóa 10-22
– Đối với sinh viên khóa 23
25/09/2017
09/10/2017
Hạn chót hủy môn STU và hoàn trả 100% học phí (2) 30/09/2017
Thời gian đăng ký môn học mã Troy trên TWE (3) Từ 09/10/2017 đến 13/10/2017
Hạn chót hủy môn Troy không phạt học phí (4) 13/10/2017
Tuần lễ kiểm tra giữa kỳ Từ 13/11/2017 đến 18/11/2017
Hạn chót hủy môn và nhận điểm “DR” đối với môn STU 19/12/2017
Tuần lễ kiểm tra cuối kỳ Từ 08/01/2018 đến 13/01/2018
Ngày kết thúc học kỳ 26/01/2018
Hạn chót đăng ký ITG Form:
– Học kỳ Thu 2017
– Học kỳ Xuân 2018
– Học kỳ Hè 2018
26/08/2017
26/01/2018
06/04/2018

Ghi chú:
(1) Sau ngày 25/09/2017, sinh viên từ khóa 10-22 sẽ không có tên trong danh sách lớp học nếu không đóng học phí. Sau ngày 09/10/2017, sinh viên khóa 23 sẽ không có tên trong danh sách lớp học nếu không đóng học phí.
(2) Sau ngày 30/09/2017, sinh viên hủy môn sẽ không được hoàn trả học phí.
(3) Nếu sinh viên không đóng học phí cho các môn học đã đăng ký kể cả các môn đăng ký trên TWE, các môn học này sẽ bị hủy.
(4) Sinh viên đọc kỹ đề cương môn học mã Troy để biết hạn chót hủy môn học không nhận điểm “FA”.

LỊCH ĐÀO TẠO XUÂN 2017
LỊCH ĐÀO TẠO THU 2016