Bảng điểm

Liên hệ trực tiếp tại Ban Giáo Vụ (Phòng A.307)

Đăng ký tốt nghiệp: Hướng dẫn điền Đơn tốt nghiệp trực tuyến

  • Bước 1: Truy cập www.troy.edu/records
  • Bước 2:  Chọn Graduation Center
  • Bước 3: Chọn “Click here for Intent to Graduate Information”.
  • Bước 4: Chọn “Click here to File an Intent to Graduate”.
  • Bước 5: Đăng nhập bằng tài khoản email troy.edu
  • Bước 6: Điền theo sự hướng dẫn
  • Step 7: Kiểm tra lại email troy.edu để xác nhận đăng ký thành công

 Danh mục hướng dẫn về TROJAN WEB EXPRESS: Xem thông tin tại đây

https://drive.google.com/open?id=1y7ky5dt3vMHfRlzrFs5s7RlK_OrnkB20