Học phí

Chương trình Đại học TROY – STU

2.780.000VND / tín chỉ – BA

2.780.000VND / tín chỉ – CS

Chương trình tiếng Anh dự bị

Cấp độ Thời gian Học phí
1 10 tuần 12.000.000 VND
2 10 tuần 12.000.000 VND
3 10 tuần 12.000.000 VND
4 10 tuần 12.000.000 VND
Cramming 10 tuần 12.000.000 VND

Phí

Phí nộp hồ sơ: 2.300.000 VND