ĐĂNG KÍ MÔN HỌC

Mỗi học kỳ, sinh viên sẽ đăng ký lớp học cho học kỳ tiếp theo.

Quá trình đăng ký bao gồm:

1. Nhờ hỗ trợ tư vấn học tập từ giảng viên hoặc đội ngũ nhân viên, điều này khá cần thiết đối với một số chuyên ngành.

2. Đăng ký môn học sử dụng mẫu form đăng ký.

3. Thanh toán học phí và tham gia lớp học.

ĐIỂM SỐ

Nhầm lẫn trong điểm số

Nếu bạn tin rằng có lỗi phát sinh trong điểm số, xin liên hệ với giảng viên của môn học. Nếu cảm thấy phù hợp, người hướng dẫn sẽ gửi một yêu cầu thay đổi điểm số tới các chủ nhiệm khoa của môn học.

Nếu sự thay đổi được phê duyệt, phòng giáo vụ sẽ sửa lại bảng điểm của bạn và thông báo cho bạn về số điểm mới mới cũng như số điểm trung bình của bạn.

THÁCH THỨC VÀ QUẢN CHẾ

Bạn phải luôn duy trì một mức điểm tích lũy trung bình tối thiểu để có thể theo học cũng như đủ điều kiện để đăng ký cho học kỳ tiếp theo. Điểm trung bình yêu cầu của sinh viên sẽ thay đổi tùy theo số lượng tín chỉ mà bạn đã đạt được. Bạn nên nhờ hỗ trợ tư vấn về tình hình học tập với chủ nhiệm khoa của bạn.

KHEN THƯỞNG

Mỗi mùa thu và mùa xuân, các sinh viên hoàn thành đầy đủ các học phần với điểm số cao có thể có tên trong danh sách danh dự của trường đại học.

Để biết thêm thông tin, xin vui lòng liên hệ với Văn Phòng – Phòng 306.